Love

LOVE for Arbejdsledernes efterløn og seniorklub FOA 1

Stiftet den 16. november 1979. 

FOA 1 – Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby.

 

§1.

 Klubbens navn er: Arbejdsledernes efterløn og seniorklub FOA 1.

 

§2.

Klubbens formål er: at samle alle arbejdsledere i FOA 1, som er pensionister eller efterlønsmodtager, for i samarbejde med afdelingen, at varetage medlemmernes faglige interesser.

Stk. 1. For at blive optaget i klubben er forbunds medlemskab af FOA en betingelse, dette gælder dog ikke for ægtefæller og livsledsagere, som kan fortsætte medlemskab af klubben, på de i § 10 beskrevne forhold.

 

§3. 

Klubben er tilsluttet FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) faglige seniorer, for der igennem, at varetage medlemmernes faglige og sociale forhold.


§4.

Generalforsamlingen er seniorklubbens højeste myndighed.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned – og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, indkaldes med mindst 14 dages varsel i ”ETTEREN” og på seniorklubbens hjemmeside: visaasfoa1.dk

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:


A. Valg af dirigent.

B. Protokol og Beretning.

C Regnskab 

D. Indkomne forslag

E. Valg til bestyrelsen, jævnfør § 7.

F.  Eventuelt

 

§5.

Forslag der ønskes behandlet, under punkt D,  skal indleveres skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Begæring om skriftlig afstemning efterkommes.


§6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, af bestyrelsen eller af mindst to bestyrelsesmedlemmer, eller af mindst ti seniorklubmedlemmer, med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel, averteres på seniorklubbens hjemmeside.                                         

 

§7.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer. Fremdeles vælges to bilagskontrollanter og én bilagskontrollant suppleant. Funktionstiden er to år for bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanterne og et år for bilagskontrollant suppleanten.

Lige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant. Ulige år vælges kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant.


§8.

Klubbens kontingent fastsættes på generalforsamlingen, opkræves i januar måned.

Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse. For efterlønsmodtagere opkræves kontingent mdl.
                                                                                  

§9.

Kassereren modtager kontingent og andre indtægter, fører klubbens regnskaber, der følger kalenderåret, og fremlægger disse for klubbens valgte bilagskontrollanter, der skal tilsikre, at klubbens fradragsberettigede midler anvendes jævnfør formålsparagraffen, og fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 1. Udover én kontant beholdning på kr. 5000,00, skal klubbens midler henstå på konti i Arbejdernes Landsbank.

Alle udtræk på klubbens konti, skal godkendes af kassereren og formanden.

Formanden og kassereren har tegningsret for klubben.


§10.

Et seniorklubmedlems efterladte ægtefælle eller livsledsager, kan efter eget ønske fortsætte medlemskabet som: øvrig medlem.

Stk. 1. Kontingentet for øvrige medlemmer, er det dobbelte af et FOA 1 medlems seniorklubkontingent.

Stk.2. Øvrige medlemmer er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk.3. Såfremt et øvrig medlems efterladte ønsker, at have én ledsager med til klubbens aktiviteter, kan bestyrelsen godkende dette, mod at pågældende indgår under samme medlemsforhold som øvrige medlemmer.


§11.

Såfremt det på én i den anledning, indkaldt generalforsamling vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer, at ophæve Seniorklubben, tilfalder klubbens midler og ejendele FOA 1.


Louis Skov-Jensen – Torben Nielsen – Svend Roslev – Helge Koch – Preben Ravnsdal Larsen – Henning Knudsen - Allan Olsen.


Vedtaget på den ordinære Generalforsamling d. 25-3-2022.

Dirigent Allan Olsen.+

SeniorÅrSammen